Privacy verklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kleintjesgeluk neemt jouw privacy serieus en verwerkt en
gebruikt informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we
voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1. Over ons

Kleintjesgeluk is een webwinkel waar u diverse producten kunt bestellen, zoals geboorte-, trouw- en wenskaarten, posters, stickers. Kleintjesgeluk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Kleintjesgeluk verzamelt en gebruikt en met welk doel. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven en raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens

Bianca Koning, Kleintjesgeluk
Hogeweg 6, 1906 CA Limmen

Telefoonnummer: 06-11304842
E-mailadres: info@kleintjesgeluk.nl
KvK-nummer: 80040810
Btw-identificatienummer: NL003386164B57

2. Welke informatie wordt door Kleintjesgeluk verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die recht- streeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die u zelf toevoegt aan het kaartontwerp(en) zijn en blijven van u. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van u hebben.

 

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam
NAW gegevens
Telefoonnummer
Transactiegeschiedenis
IP-adres
Gegevens over uw computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt) Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website Klikgedrag

3. Doeleinden; Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen re- ageren op jouw bericht aan ons. Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Kleintjesgeluk zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringster- mijn niet is verstreken.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij uw per- soonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. Meer over ver- strekking van gegevens aan derden leest u verderop in deze privacyverklaring: Verstrekking aan derden. Zonder uw expliciete toestemming zal Kleintjesgeluk uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toe- zenden van aanbiedingen). We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

Analyse

Als u Kleintjesgeluk bezoekt verzamelen wij, als u daar toestemming voor geeft, door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvrien- delijkheid van onze website te verhogen en om analyses uit te voeren voor rapportage doelein- den. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

Marketing

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per post: zonder uw expliciete toestemming zal Kleintjesgeluk uw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden;
via social media;
per telefoon.

Klantenservice

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactfor- mulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u per e-mail contact opneemt met onze klantenservice medewerkers omdat u vragen of klachten heeft over onze dienstverlening, slaan we uw contactgegevens en uw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen, de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening. Klantenservice medewerkers kunnen op uw verzoek toegang krijgen tot de kaartontwerp(en) met als enige doel: u te helpen.

Prijsvragen en acties

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de be- treffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Klantonderzoeken

Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen we uw gegevens (e-mailadres en/of telefoon- nummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons om onze diensten en producten nog beter af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Of u wilt deelnemen aan klant- of marktonderzoek bepaalt u zelf. Hoe lang uw ge- gevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we boven- dien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offer- tes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. Gerechtvaardigd belang In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afge- wogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Registreren voor een account

Voor bepaalde functionaliteiten van onze webwinkel (zoals het opslaan van favoriete kaartjes, het opslaan van bewerkte kaarten, het inzien van eerdere bestellingen en het opslaan van adresge- gevens van ontvangers) moet u uw eerst registreren. Door te registreren maakt u een account aan. Na registratie bewaren wij via het door u ingevulde e-mailadres (tevens uw gebruikersnaam) de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We bewaren de gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer hebt ingelogd in het account, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account. Dit verzoek kunt u mailen naar info@juulzillustrations.nl. We werken aan een verwijder mogelijkheid binnen de accountom- geving zodat u een verwijderverzoek ook via het account kunt indienen. Wij zullen de aan u, bij registratie ingevulde e-mailadres, gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als u een order wilt doen zonder een account aan te maken, kunt u ook bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de NAW gegevens en het e-mailadres.

4. Beveiliging persoonsgegevens

Kleintjesgeluk hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtma- tige verwerkin

5. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met u toe- stemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instel- lingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

6. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanoni- miseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins).

7. Verstrekking aan derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Kleintjesgeluk uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Kleintjesgeluk kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover u daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gege- nereerde informatie). Kleintjesgeluk kan uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als ge- volg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. In onze webwinkel zijn soci- al media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw per- soonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze der- den op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw (persoons-) gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hier- voor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.